Trung tâm đào tạo cán bộ ngân hàng phát triển Việt Nam

Công trình: tòa nhà chính Trung tâm đào tạo cán bộ ngân hàng phát triển Việt Nam

Địa điểm : Nha Trang - Khánh Hòa

Dự toán : 86,16 tỷ đồng

Chủ đầu tư: Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Khánh Hòa

Khởi thi công: Tháng 10/2010